Seuran säännöt

KEMIJÄRVEN KAIKU RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KEMIJÄRVEN KAIKU RY ja sen kotipaikka on KEMIJÄRVI, näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimeä seura.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto, TUL ry:n ja Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Lapin piirin jäsenseurana ja seura kuuluu Suomen Uimaliitto – Finska Simförbunget
ry:een.

Seuran tarkoitus:

1. Edistää urheilun ja liikunnan harrastusta ja kehittämistä.

2. Toiminnan perustana on yleinen nuorisokasvatus, urheilun reilun pelin periaatteet sekä
liikunnan eettiset arvot.

3. Pitää yllä yhteistoimintaa muiden urheiluseurojen ja kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen
kanssa.

Tarkoitustaan toteuttaakseen seura:

1. Harjoittaa opetus-, koulutus-, valmennus-, neuvontatoimintaa.

2. Järjestää liikuntatilaisuuksia, kilpailuja ja leirejä.

3. Järjestää yhdessä muiden urheiluseurojen sekä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa eri-
laisia liikunnallisia ja nuorisokasvatuksellisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

1. Järjestää kilpailuja, leirejä ja kursseja

2. Harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä

3. Järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja yleisiä varainkeräyksiä asianmukaisella luvalla

4. Järjestää myyjäisiä, tehdä talkootyötä sekä solmia mainossopimuksia.

Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Seuran tarkoitus ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muuttua pääasiassa taloudelliseksi.

Seura voi palkata toimintansa kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä.
3§ Seuran jäsenet

Seuran uimarijäseneksi, kannatusjäseneksi, valmentajajäseneksi sekä seura- ja yhteisöjä-
seneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Kunniajäsenet kutsuu seuran kokous.

Uimarijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka tulee seuran uintivalmennuk-
sen piiriin ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Seurajäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka haluaa tulla seuran yhteyteen
omalla tieto-taidollaan ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

Valmentajajäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu valmentamaan uimarijäseniä
ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

Äänioikeus seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä.

Seuran jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, liittymismaksun sekä kausimaksujen
suuruuden ja maksuajankohdan määrää seuran syyskokous kunkin jäsenmaksuryhmän osal-
ta erikseen.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenryhmän mukaan.

Seuran jäsenryhmät ovat seuraavat:

1. uimarijäsenet
2. kannatusjäsenet
3. seura- ja yhteisöjäsenet

Kunniajäseneksi nimetyiltä ja seuran valmentajilta ei peritä jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun maksamisesta työttömyyden, sairauden, varattomuuden tms. painavan syyn johdosta yhdeksi vuodeksi kerrallaan seuran taloudelli-
sen tilanteen puitteissa.

4§ Seurasta erottaminen, eroaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta jos

1. jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai

2. jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka

3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Jäsenelle on varattava mahdollisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syy on jäsen-
maksun maksamatta jättäminen.

5§ Toimielimet

Seuran toimielimiä ovat seuran vuosi- ja syyskokous ja ylimääräiset kokoukset, hallitus sekä toimikunnat.

6§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun viimeiseen päivään mennessä ja syyskokous
loka-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan
johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin
ryhdytään ellei vastuuvapautta myönnetä.

3. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

4. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.

5. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan seuralle hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri/taloudenhoitaja sekä hallituksen jäsenet kolme-kuusi (3-6) henkilöä ja varajäsenet kolme (3) henkilöä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, kaikki toimihenkilöt voidaan valita toimikauden päätyttyä uudelleen.

2. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

3. Vahvistetaan jäsenmaksujen, liittymismaksun ja kausimaksujen määrä ja maksuajan-
kohta seuraavalle vuodelle.

4. Vahvistetaan puheenjohtajan, sihteeri/taloudenhoitajan ja valmentajien sekä kilpailu-
matkahuoltajien kulukorvaukset.

5. Päätetään hallituksen avuksi ja alaisuudessa toimivista jaostoista ja valitaan niihin jä-
senet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valintaan.

6. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

7. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat.

Vuosi- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7§ Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä niin kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

8§ Kutsu seuran kokouksiin

Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko kirjeitse tai ilmoituksena paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

9§ Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen jäsenistään valitsema hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja ja sihteeri/taloudenhoitaja, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja kolme-kuusi (3-6) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten uudelleen valintakertoja ei rajoiteta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenistä vastuualue-
hoitajat. Vastuualueet määrätään kunakin vuonna tarpeita vastaaviksi.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu kokoukseen voidaan toimittaa kirjeellä, sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

10§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. Edustaa seuraa

2. hyväksyä ja erottaa seuran jäsenen

3. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen
noudattamista

4. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

5. panna toimeen seuran kokouksen päätökset

6. pitää luetteloa seuran jäsenistä

7. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja ta-
lousarvioksi

8. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin toimikuntiin ja jaostoihin sekä

9. ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

11§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja sihteeri/taloudenhoitajalla, molemmilla
yksin. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.

12§ Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat toimitetaan toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Seuralle valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka kaikki vali-
taan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta
hyväksytään, kun sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista
äänistä.

14§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4)
viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkaantuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Kemijärven kaupungille käytettäväksi paikkakunnan nuorisotyön tukemiseen.

15§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n ja/tai sen piirijärjestön ja /tai Suomen Uimaliitto ry:n jäsenyydestä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään
neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitoille ja piirijärjestölle.

16§ Muut määräykset

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.

17§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jaa kokemuksesi ja lukemasi myös muiden kanssaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Suomen pohjoisin uimaseura