Yhdistyksen säännöt

KEMIJÄRVEN KAIKU RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on KEMIJÄRVEN KAIKU RY ja sen kotipaikka on KEMIJÄRVI, näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimeä seura.

 

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto, TUL ry:n ja Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Lapin piirin jäsenseurana ja seura kuuluu Suomen Uimaliitto – FinskaSimförbungetry:een.

 

Seuran tarkoitus:

 1. Edistää urheilun ja liikunnan harrastusta ja kehittämistä.
 2. Toiminnan perustana on yleinen nuorisokasvatus, urheilun reilun pelin periaatteet sekä liikunnan eettiset arvot.
 3. Pitää yllä yhteistoimintaa muiden urheiluseurojen ja kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa.

 

Tarkoitustaan toteuttaakseen seura:

 1. voi harjoittaa opetus-, koulutus-, valmennus-, ja kilpailutoimintaa.
 2. Järjestää liikuntatilaisuuksia, kilpailuja ja leirejä.
 3. Järjestää yhdessä muiden urheiluseurojen sekä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa erilaisia liikunnallisia ja nuorisokasvatuksellisia tilaisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 1. Järjestää kilpailuja, leirejä ja kursseja
 2. Harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä
 3. Järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja yleisiä varainkeräyksiä asianmukaisella luvalla
 4. Järjestää myyjäisiä, tehdä talkootyötä sekä solmia mainossopimuksia.

 

Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Seuran tarkoitus ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muuttua pääasiassa taloudelliseksi.

Seura voi palkata toimintansa kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä.

 

3§ Seuran jäsenet

 

Seuran uimarijäseneksi, kannatusjäseneksi, valmentajajäseneksi sekä seura- ja yhteisöjäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

 

Kunniajäsenet kutsuu seuran kokous.

 

Uimarijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka tulee seuran uintivalmennuksen piiriin ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

 

Seurajäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka haluaa tulla seuran yhteyteen omalla tieto-taidollaan ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

 

Valmentajajäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu valmentamaan uimarijäseniä ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja toiminnan.

 

Äänioikeus seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä.

 

Seuran jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, liittymismaksun sekä kausimaksujen suuruuden ja maksuajankohdan määrää seuran syyskokous kunkin jäsenmaksuryhmän osalta erikseen.

 

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenryhmän mukaan.

 

Seuran jäsenryhmät ovat seuraavat:

 1. uimarijäsenet
 2. kannatusjäsenet
 3. seura- ja yhteisöjäsenet

 

Kunniajäseneksi nimetyiltä ja seuran valmentajilta ei peritä jäsenmaksua.

 

Seuran hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun maksamisesta työttömyyden, sairauden, varattomuuden tms. painavan syyn johdosta yhdeksi vuodeksi kerrallaan seuran taloudellisen tilanteen puitteissa.

 

4§ Seurasta erottaminen, eroaminen ja eronneeksi katsominen

 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsen voidaan erottaa seurasta jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui, jättänyt jäsen, -tai kausimaksunsa maksamatta, on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita, tai jos jäsen ei täytä laissa, tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

 

Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Jäsenelle on varattava mahdollisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syy on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

5§ Toimielimet

 

Seuran toimielimiä ovat seuran vuosi- ja syyskokous ja ylimääräiset kokoukset, hallitus sekä toimikunnat.

 

6§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

 

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun viimeiseen päivään mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajanjohdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään ellei vastuuvapautta myönnetä.
 3. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
 4. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.

 

 1. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Valitaan seuralle hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen jäsenet yksi-viisi (1-5) henkilöä ja yksi (1) varajäsen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan,kaikki toimihenkilöt voidaan valita toimikauden päätyttyä uudelleen.
 2. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 3. Vahvistetaan jäsenmaksujen, liittymismaksun ja kausimaksujen määrä ja maksuajankohta seuraavalle vuodelle.
 4. Vahvistetaan puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja valmentajien sekä kilpailumatkahuoltajien kulukorvaukset.
 5. Päätetään hallituksen avuksi ja alaisuudessa toimivista jaostoista ja valitaan niihin jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valintaan.
 6. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 7. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat.

 

Vuosi- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

7§ Ylimääräinen kokous

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä niin kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

 

8§ Kutsu seuran kokouksiin

 

Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko ilmoituksena paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle, seuran kotisivuilla tai seuran ilmoitustaululla.

 

9§ Seuran hallitus

 

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen jäsenistään valitsema hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja, sihteeri, ja taloudenhoitaja, jotka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan, ja yksi-viisi (1-5) jäsentä, sekä yksi (1) varajäsen, jotka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten uudelleen valintakertoja ei rajoiteta.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenistä vastuualuehoitajat. Vastuualueet määrätään kunakin vuonna tarpeita vastaaviksi.

 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu kokoukseen voidaan toimittaa kirjeellä, sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

 

10§ Hallituksen tehtävät

 

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

 

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 

 1. Edustaa seuraa
 2. hyväksyä ja erottaa seuran jäsenen
 3. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista
 4. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 5. panna toimeen seuran kokouksen päätökset
 6. pitää luetteloa seuran jäsenistä
 7. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin toimikuntiin ja jaostoihin sekä
 9. ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

 

11§ Seuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä, ja taloudenhoitajalla, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.

 

12§ Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat toimitetaan toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Seuralle valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

13§ Sääntöjen muuttaminen

 

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, kun sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§ Seuran purkaminen

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Jos seura purkaantuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Kemijärven kaupungille käytettäväksi paikkakunnan nuorisotyön tukemiseen.

 

15§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

 

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n ja/tai sen piirijärjestön ja /tai Suomen Uimaliitto ry:n jäsenyydestä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitoille ja piirijärjestölle.

 

16§ Muut määräykset

 

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.

 

17§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

 

Säännöt hyväksytty Syyskokouksessa 26.10.2017

Säännöt hyväksytty PRH:ssa 15.12.2017

Jaa kokemuksesi ja lukemasi myös muiden kanssaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Suomen pohjoisin uimaseura